Back to top

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisów internetowych (dalej: Użytkownicy), znajdujących się pod adresem elektronicznym pulskids.pl (dalej: Serwis).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000081367; NIP: 527-21-59-295, o kapitale zakładowym: 3 046 000 złotych, właściciel Serwisu (dalej: Administrator).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych.

IOD Sabina Grząsiak - Chruszcz

Kontaktować się z IOD należy za pomocą wiadomości e-mail [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na poniższy adres:
Inspektor Ochrony Danych Telewizja Puls. Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud. 22 00-724 Warszawa

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku gdy są Państwo stroną umowy.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

3. Przysługujące prawa.

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
 3. w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,  jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie.

5. Dostęp do danych osób trzecich.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 1. upoważniony do tego personel Administratora,
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

7. COOKIES. 

 1. Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane „Cookies”, które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
 2. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
 3. Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 4. Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Na stronach pulskids.pl stosujemy następujące pliki cookies:

Nazwa pliku cookie

Zastosowanie

SESS_ID

Identyfikator sesji użytkownika na potrzeby serwisu

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Pliki używane przez Google Analytics w celu gromadzenia i analizy informacji statystycznych

has_js

Pomocnicze cookie, przechowujące informację, czy przeglądarka użytkownika obsługuje JavaScript

csm, datr, sub, p, act, lu, fr, c_user, s, xs, presence, highContrastMode

Cookies wysyłane przez serwis facebook.pl w momencie, kiedy na stronie zamieszczamy przycisk „Lubię to” lub feed z komentarzami z naszego fanpage na FB.

guest_id

Cookies wysyłane przez serwis twitter.com w momencie, kiedy na stronie zamieszczamy widet Twittera.

 

9. Wyłączenie odpowiedzialności.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego (np. www.cyfryzacja.gov.pl).
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na witrynie internetowej pod adresem elektronicznym pulskids.pl. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania.